Vedenie školy     

Riaditeľ:

Mgr. Jana Jánošková

Zástupca riaditeľa školy:

Mgr. Anna Pulišová

Vedúca výchovy

Ľudmila Schmidtová

Správca:

Jozef Osvald

Hospodárka:

Viera Kupková

Vedúca školskej jedálne:

Taňa Zemánková

 

 

 

 

 

                       

Zadelenie tried v školskom roku 2008/2009:

ŠMŠI pre SP Viliama Gaňu

1. skupina 

Darina Škantárová

2. skupina

Bc. Martina Černická

 

 

ZŠI pre SP Viliama Gaňu

Prípravný ročník

Mgr. Viktória Hromádková

1. ročník

Mgr. Viktória Hromádková

2. ročník

Mgr. Miriam Daubnerová   

4. ročník

Mgr. Miriam Daubnerová    

5. ročník

Mgr. Danica Oswaldová

6. ročník

Mgr. Danica Oswaldová

7. ročník

Mgr. Blažena Krížová

8. ročník

Mgr. Blažena Krížová

9. ročník

Mgr. Mária Donovalová

 

 

ŠZŠI pre SP variant A

Prípravný ročník

Mgr. Dorota Adamsonová

1. ročník

Mgr. Dorota Adamsonová

2. ročník

Mgr. Dorota Adamsonová

3. ročník

Mgr. Andrea Zubková

4. ročník

Mgr. Andrea Zubková

5. ročník

Mgr. Bibiana Koštová 

6. ročník

Mgr. Mária Huťková

7. ročník

Ing. Miroslava Vetráková

8. ročník

Mgr. Mária Huťková

9. ročník

Ing. Miroslava Vetráková

 

 

ŠZŠI pre SP variant B

Stredný stupeň

Mgr. Jaroslava Páričková

Vyšší stupeň

Mgr. Jaroslava Páričková

Pracovný stupeň

Mgr. Jaroslava Páričková

 

 

ŠZŠI pre SP variant C

ŠZŠI-C

Mgr. Zuzana Durbáková

 

 

Praktická škola

1.ročník

Mgr. Denisa Šebeňová

2.ročník

Mgr. Denisa Šebeňová  

 

 

Ostatní učitelia

PaedDr. Rudolf Bartošík, Mgr. Vladimír Prídavok, Mgr. Anna Šipošová, PaedDr. Robert Colotka, Mgr. Alžbeta Schmidtová – učiteľka v ŠMŠI

 

 

Asistentka učiteľa:

Bc. Drahomíra Miklošovičová 

Prevádzkoví zamestnanci:
Správca: Jozef Osvald
Hospodárka: Viera Kupková
Ekonómka: Eva Mojžišková
Mzdy: Margita Žiaková
Sociálna pracovníčka: Božena Drexlerová
Správca počítačovej siete: Mgr. Ján Čecho
Školník: Peter Fronk
Metodické orgány:
Zasadnutia MZ, predmetovej komisie budú prebiehať podľa vopred vypracovaných plánov týchto poradných orgánov:
Vedúca MZ: Mgr. Miriam Daubnerová
Rada školy:
Predseda: Mgr. Bibiana Koštová (za kol. učiteľov)
Členovia: Lýdia Grossmannová (za kol. vychov.), 
Eva Mojžišková (za kol. prev. prac.),
Táňa Bučeková, Vladimír Ončo, Taňa Zemánková, Darina Viceová (za rodičov)
Mgr. Eva Gašparová, JUDr. Iveta Paračková, Alena Baránková, Bc. Lýdia Koreňová (za zriaďovateľa)
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy:
Predseda ZO OZ: Ing. Miroslava Vetráková
Spoločnosť rodičov a priateľov sluchovo postihnutých
Predseda: Taňa Zemánková