Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2005/2006

 

Názov školy:

Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých Viliama Gaňu

Špeciálna základná škola internátna pre sluchovo postihnutých

Špeciálna materská škola internátna pre sluchovo postihnutých

Adresa:

ČSA 183/1, 967 32 Kremnica

Tel. čísla:

045/6742 420 , fax: 045/6742 420 – škola

045/6742 090 , 6743 754 - internát

E-mail:

zsisp@stonline.sk, skola@szscsakr.edu.sk  - škola

zgvlaonz@mail.t-com.sk - internát

Internet:

www.szscsakr.edu.sk

Zriaďovateľ:

Krajský školský úrad Banská Bystrica

Vedúci zamestnanci školy:

Mgr. Jana Jánošková – riaditeľka školy

Mgr. Anna Pulišová – zástupkyňa riaditeľky

Ľudmila Schmidtová – vedúca výchovy

Rada školy:

Jozef Osvald                          – predseda

Mgr. Vladimír Prídavok           - za kolektív učiteľov

Mgr. Bibiana Koštová             - za kolektív výchovných prac.

Taňa Zemánková                   - za prevádzkových zamestnancov

Jozef Osvald, Ing. Miroslava Vetráková, Vladimír Ončo, Miroslav Piták                                                      - za rodičov

Ing. Viera Králiková                - za mestské zastupiteľstvo Kremnica

Eva Gašparová, Mgr. Oľga Kurpašová - za zriaďovateľa

Mgr. Viera Stanková - člen podieľajúci sa na výchove  a vzdelávaní.

Spoločnosť rodičov a priateľov sluchovo post.:

Jozef Osvald - predseda

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy:

Ing. Miroslava Vetráková - predseda

Metodické združenie

Mgr. Miriam Daubnerová

Výchovný poradca

Mgr. Mária Donovalová

     

V školskom roku 2005/2006 boli zapísaní žiaci:

škola

počet žiakov na začiatku šk. roka

z toho chlapcov

z toho dievčat

počet žiakov na konci šk. roka

z toho chlapcov

z toho dievčat

ZŠI

35

23

12

33

21

12

ŠZŠI-A

24

19

5

23

18

5

ŠZŠI-B

10

4

6

10

4

6

ŠZŠI-C

4

3

1

5

3

2

ŠMŠ

10

5

5

9

5

4

Celá škola

83

54

29

80

51

29

 

Prípravný ročník  ZŠI            1 žiačka

1. ročník ZŠI                          3 žiaci

 

Prípravný ročník ŠZŠI          3 žiaci

 

Odchádzajúci žiaci:

ZŠI SP                                   1 žiak             prijatý na SOU pre SP v Kremnici

ŠZSI SP-A                            2 žiaci            prijatí na OU pre SP v Kremnici

ŠZŠI SP-B                            2 žiaci            2 prijatí do Praktickej školy v B. Bystrici

 

Počet tried a žiakov na jednotlivých typoch škôl:

 

ZŠI pre SP

6 tried

33 žiakov

ŠZŠI pre SP-A

5 tried

23 žiakov

ŠZŠI pre SP-B

2 triedy

10 žiakov

ŠZŠI pre SP-C

1 trieda

5 žiaci

ŠMŠ pre SP

2 triedy

9 žiakov

           

Oddelenia na internáte v školskom roku 2005/2006

 

oddelenie

ubytovaní žiaci

vedúci

počet ubytovaných

1. oddelenie

ZŠ+ŠZŠ dievčatá

Ľ. Schmidtová

10

2. oddelenie

ŠMŠ

M. Káracsonyová

7

3. oddelenie

ZŠ chlapci

M. Sekajová

13

4. oddelenie

ŠZŠ chlapci

H. Miklošovičová

10

 

 

Výsledky hodnotenia podľa poskytnutého stupňa vzdelania boli nasledovné:

 

1. polrok

ZŠI pre SP

1. stupeň

2. stupeň

predmet

priemerná známka

predmet

priemerná známka

slovenský jazyk

2,83

slovenský jazyk

2,86

matematika

2,40

matematika

2,76

 

ŠZŠI pre SP variant A

1. stupeň

2. stupeň

predmet

priemerná známka

predmet

priemerná známka

slovenský jazyk

2,50

slovenský jazyk

3,17

matematika

2,38

matematika

2,67

           

2. polrok

ZŠI pre SP

1. stupeň

2. stupeň

predmet

priemerná známka

predmet

priemerná známka

slovenský jazyk

2,67

slovenský jazyk

2,81

matematika

2,17

matematika

2,90

 

ŠZŠI pre SP variant A

1. stupeň

2. stupeň

predmet

priemerná známka

predmet

priemerná známka

slovenský jazyk

2,50

slovenský jazyk

3,00

matematika

2,38

matematika

2,42

 

Výsledky Monitor 9

V tomto školskom roku sa ho zúčastnil 1 žiak 9. ročníka.

Priemerný počet bodov školy:

Úspešnosť školy

slovenský jazyk

20

slovenský jazyk

66,7%

matematika

21

matematika

70%

 

Dochádzka

 

1. polrok

ZŠI pre SP

1. stupeň

2. stupeň

vymeškané hodiny

vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedl.

celkom

ospravedlnené

neospravedl.

celkom

880

0

880

853

0

853

 

ŠZŠI pre SP variant A

1. stupeň

2. stupeň

vymeškané hodiny

vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedl.

celkom

ospravedlnené

neospravedl.

celkom

907

233

1140

329

0

329

 

ŠZŠI pre SP variant B

ŠZŠI pre SP variant C

vymeškané hodiny

vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedl.

celkom

ospravedlnené

neospravedl.

celkom

508

0

508

118

0

118

 

2. polrok

ZŠI pre SP

1. stupeň

2. stupeň

vymeškané hodiny

vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedl.

celkom

ospravedlnené

neospravedl.

celkom

532

0

532

1427

0

1427

 

ŠZŠI pre SP variant A

1. stupeň

2. stupeň

vymeškané hodiny

vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedl.

celkom

ospravedlnené

neospravedl.

celkom

179

0

179

456

0

456

 

ŠZŠI pre SP variant B

ŠZŠI pre SP variant C

vymeškané hodiny

vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedl.

celkom

ospravedlnené

neospravedl.

celkom

546

0

546

146

0

146

 

V škole došlo k poklesu počtu pedagogických zamestnancov z dôvodu delimitácie časti žiakov a zamestnancov do novovzniknutého Detského domova Maurícius v Kremnici. Delimitácia sa uskutočnila k 01.09.2005.

 

V školskom roku 2005/2006 pracovalo na škole a v internáte:

                                               24 pedagógov, z toho 3 dôchodcovia

                                                           7 výchovných pracovníkov

                                                           6 pomocných vychovávateľov

                                                           1 psychológ

1 zdravotná sestra

17 prevádzkoví a THP pracovníci.

 

Kvalifikovanosť pedagógov

Na škole v školskom roku 2005/2006 boli neodborne vyučované nasledovné hodiny  a ich počet:

 

Predmet

Počet hodín

slovenský jazyk

15

pracovné vyučovanie

1

chémia

1

hudobná výchova

1

Ostatné predmety boli vyučované odborne. Všetci pedagógovia nadobudli vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika.

 

Pedagógovia si zvyšovali odbornosť zapájaním sa do vzdelávania organizovaného najmä MC v Banskej Bystrici.

 

A.       Vzdelávanie vedúcich pracovníkov

a) riadenie školy            Mgr. Pulišová - pokračuje

b) vedúca MZ                 Mgr. Daubnerová - ukončila

 

B.       Cyklické vzdelávanie

a)        Riešenie nedostatokov v dielčich oslabeniach výkonov a programu „Boardmarker“.                    Mgr. Hromádková

b)        Ako sa zapojiť do medzinárodnej spolupráce v rámci projektov Sokrates a Leonardo da Vinci. Mgr. Minková

c)        Dyskalkúlia – diagnostika            Mgr. Hromádková, Mgr. Šebeňová

d)        Bioetika       PaedDr. Bartošík

e)        Základný seminár KUPOZ           Mgr. Hromádková, Mgr. Šebeňová

f)          Riešenie nedostatkov v dielčích oslabeniach výkonov Mgr. Hromádková

g)        Fórum pedagogiky            Mgr. Jánošková, Mgr. Pulišová, Mgr. Zubková, p. Schmidtová

h)        Školenie učiteľov „Používanie IKT – projekt Infovek“ – 18 učiteľov,
1 vychovávateľ.

i)          Školenie SČK – 1. pomoc           7 zamestnancov.

j)           Prevnecia drogových závislostí – Mgr. Donovalová

 

C.      Zvyšovanie kvalifikácie

a)      Mgr. Bartošík obhájil rigoróznu prácu na tému „Influenčný program pre SP adolescentov metódami exemplifikácie“ a získal titul PaedDr.

b)      Drahomíra Miklošovičová študuje od roku 2005 na PdF UK Bratislava magisterský odbor Špeciálna pedagogika mentálne postihnutých - pokračuje.

c)      Bc. Mária Sekajová študuje od roku 2003 na PdF UMB B. Bystrica magisterský odbor Pedagogika voľného času - pokračuje.

d)      Martina Černická študuje od roku 2005 na PdF UMB B. Bystrica magisterský odbor Učiteľstvo MŠ a 1. st. ZŠ - pokračuje.

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

 

Tradične sme organizovali 2 benefičné koncerty v predvianočnom období, ktoré boli spojené s vianočným bazárom, na ktorom deti ponúkali svoje výrobky.

9. Benefičný koncert Deti deťom v Kremnici

6. Benefičný koncert Deti deťom v Žiari nad Hronom

 

Žiaci našej školy sa v hojnej miere zapájajú do akcií, ktoré sú organizované CVČ v Kremnici a Deaflympijským výborom v Bratislave. Tiež sa zapájajú do akcií, ktoré organizujú iné školy pre sluchovo postihnutých a taktiež i do akcií organizovaných v regióne.

Veľmi dobrú spoluprácu máme s Kresťanským centrom nepočujúcich v Banskej Bystrici.

 

Výborné výsledky trvale dosahujeme vo výtvarných súťažiach.

1.

Rozhovory cez hranice „Moje mesto“ Kremnica- Kutná Hora, vyhodnotenie 23.09.2005

(práca bola zhotovená v šk. roku 2004/2005)

Tomáš Tomi, (5. ZŠI) - cena

2.

„Čokoládová hviezdička radosti“ – spoločnosť Nestlé Slovensko, 11.11.2005

Počet prác:

ZŠI  = 12, ŠZŠI = 2

3.

„Dieťa a pes“, Poľsko, 7. roč. medzinár. súťaže, 19.11.2005

(práca bola zhotovená v šk. roku 2004/2005)

Cena – diplom Bohuško Štancel
(3. ZŠI)

4.

„Vianočný sen“ – KCNS, B. Bystrica, 14.12.2005

Počet prác:

ZŠI  = 16, ŠZŠI = 8

Cena – 3. miesto II. kategória Tomáš Tomi (5. ZŠI)

5.

6. ročník Bienále celoslovenskej súťažnej výstavy výtvarných prác SP detí a mládeže s medzinárodnou účasťou Nitra – „Svet ticha“, 10.01.2006

Počet prác:

ZŠI  = 10, ŠZŠI = 3, ŠZŠI-B = 4

Cena – Martin Bene – diplom a cena (7. ŠZŠI)

Mária Rafaelová (4. ZŠI) a Tomáš Tomi (5. ZŠI) – čestné uznanie

6.

Dúha – „Naše farebné sny“ – 10. ročník literárnej a výtvarnej súťaže, Stará Ľubovňa, 17.03.2006

Počet prác:

ZŠI  = 13, ŠZŠI = 5

Cena – Martin Bene (7. ŠZŠI) a Marcela Vavreková (6. ZŠI) – čestné uznanie a katalóg, III. kategória ZŠ (11-15 rokov).

7.

„Mesiac detskej tvorby“ – 8. ročník – detská výtvarná súťaž prof. K. Ondreičku – Bratislava, 15.05.2006

Počet prác:

ZŠI  = 11

ŠZŠI = 6

 

8.

„Chceme žiť bez drog – „Prečo som na svete rád?“, 11. roč. regionálnej tematickej výtv. tvorby detí a mládeže s protidrog. zameraním, 26.05.2006 , Žiar nad Hronom

Počet prác:

ZŠI  = 8, ŠZŠI = 2

1. miesto – M. Šarkőzi (7. ŠZŠI)

1. miesto – M. Píš (1. ZŠI)

2. miesto – N. Křenková (3. ZŠI)

9.

„Technické pamiatky Kremnice“ – Krajský pamiatkový úrad B. Bystrica v spolupráci s mestom Kremnica, 16.06.2006

Počet prác:

ZŠI  = 35, ŠZŠI = 5

10.

Duna day Bratislava, Ministerstvo ŽP, 16.06.2006

Počet prác:

ZŠI  = 18, ŠZŠI = 4

 

Účasť a najlepšie výsledky na športových súťažiach v šk. roku 2005/2006

1.

13.09.2005

Beh na Kalváriu, Kremnica

účasť - 6 žiakov,
Lenka Nováková 2. miesto (ml. dor.)

2.

19.10.2005

Futbalový turnaj mladších žiakov, Kremnica

účasť 7 žiakov

3.

20.10.2005

Plavecká súťaž SP detí, BA-Hrdličkova

účasť – 4 žiaci

Ivana Izáková, 6. miesto

4.

07.11.2005

Beh Kremnicou

účasť – 7 chlapcov

Ištok Ladislav 2. m ., Hedervári Ivan 3. m .

5.

01.12.2005

Turnaj v stolnom tenise SP žiakov v Bratislave

Ištok Ladislav 1. miesto, Hedervári Ivan 4. miesto

6.

19.12.2005

Futbalový turnaj žiakov v Kremnici

účasť 6 žiakov

7.

13. 15.02.2006

Zimný športový tábor na Krahuliach

účasť 5 žiakov

Hedervári Ivan 4. miesto

8.

22.03.2006

Turnaj mlad. žiakov vo futsale, Levoča

účasť 6 žiakov

9.

07.04.2006

Okresné kolo vo futbale ml. žiakov, Kremnica

 

10.

jún 2006

Celoštátne športové hry SP žiakov, Bratislava

účasť 18 žiakov

Ivan Hedervári 1. m . skok do výšky, 3. m . 1000 m ., Július Kessely – 2.m. vrh guľou, Lenka Nováková – 5m. 60 m .

11.

02.06.2006

NCS o Pohár A. Tkáča, okresné kolo

účasť 4 žiaci

P. Šimun, 2. miesto

12.

18.06.2006

NCS o Pohár A. Tkáča, celoslovenské finále

účasť 1 žiak

P. Šimun, 17. miesto

 

Žiaci reprezentovali školu i vo vedomostných súťažiach:

·        Olympiáda v slovenskom jazyku a matematike mladších a staších žiakov v Bratislave

·        Biologická olympiáda v Bratislave, žiak 6. ročníka Ondrej Pôbiš obsadil 3. miesto.

 

Úspešne pracujú dramatické krúžky. Ich členovia sa zúčastnili na Celoslovenskej prehliadke ZUČ sluchovo postihnutých v Bratislave, kde obsadili 1. miesto s inscenáciou Opice (Bc. Ridzoňová) a 2. miesto tanec mladší žiaci (p. Černická).

 

V rámci voľnočasových aktivít žiaci navštevovali krúžky:

 

 

Meno krúžku

vedúci

počet žiakov

1.

Športový krúžok - dievčatá

Mgr. Jaroslava Páričková

10

2.

Športový krúžok - chlapci

Mgr. Rudolf Bartošík

18

3.

Relaxačno-rehabiliačné cvičenia (3 skupiny)

Karin Morávková

18

4.

Dramatický krúžok

Bc. Romana Ridzoňová

10

5.

Dramatický krúžok

Martina Černická

13

6.

Počítačový krúžok (3 skupiny)

Mgr. Ján Čecho

19

7.

Počítačový krúžok

Oľga Golecká

11

8.

Krúžok šikovných rúk

Helena Miklošovičová

11

9.

Krúžok mladých prírodovedcov

Bc. Mária Sekajová

11

10.

Krúžok šikovných rúk

Drahomíra Miklošovičová

11

11.

Krúžok varenia a pečenia

Helena Miklošovičová

5

12.

Basketbalový krúžok (CVČ Cvrček Kremnica)

p. Miškóci

4

 

Projekty, ktoré boli pripravené v školskom roku 2005/2006

 

·        Projekt podaný cez Deaflympijský výbor v Bratislave – Zimný športový tábor – dotácia 80.000,- Sk. Realizácia v mesiaci február 2006. Zúčastnili sa sluchovo postihnutí žiaci z celého Slovenska.

·        Projekt Otvorená škola – Štúdio pohybu, dotácia 50.000,- Sk, realizované v septembri - októbri 2005.

·        Projekt Otvorená škola  - MTB Cremnicium, dotácia 60.000,- Sk. Realizácia leto - jeseň 2006.

·        Projekt Jazykové laboratórium – Europrojekt Minerva. Čiastočne úspešný, boli sme vybraní ako náhradníci.

·        Projekt „AJ ruky vedia rozprávať“  Europrojekt program Mládež – 3 mládežnícke aktivity – spoluautori s oddielom skautov Trstená.

 

Inšpekcie a kontroly

 

V tomto školskom roku Štátna školská inšpekcia nevykonala v škole žiadnu činnosť.

Pracovníci Krajského školského úradu v Banskej Bystrici vykonali nasledovné kontroly:

06.10. - 14.11. 2005 – finančná kontrola

21.04. – 21.05. 2006 – kontrola so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnej ochrany.

Čiastkové nedostatky, ktoré boli kontrolami zistené boli v stanovených termínoch odstránené. Boli prijaté opatrenia, aby sa v budúcnosti chyby nezopakovali.

 

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy

 

Naše zariadenie  vlastní dve budovy vzdialené cca. 500 metrov .

Budova školy je trojpodlažná, nachádza sa v nej 18 tried, školské dielne, kuchynka, telocvičňa, priestory ŠPP, kabinety, počítačová učebňa. Budovu školy obklopuje veľká ovocná záhrada s plochou 7 730 m2 a nádvorie a zastavaná plocha 3 449 m2 . Nachádza sa v nej sklenník, ktorý potrebuje generálnu opravu. Školské kabinety sú vybavené učebnými pomôckami, ktoré sa v rámci finančných možností dopĺňajú. Budova školy má značne porušenú fasádu. Strecha je vo veľmi zlom technickom stave. Tento školský rok boli na nej vykonané najnutnejšie opravy, ktoré však neriešia komplexne problém.

 

V budove internátu sa nachádza 8 oddelení. Časť je prepožičaná pre potreby DeD Maurícius. V internáte sa nachádzajú aj 2 triedy ŠMŠ.

V minulom školskom roku sa zlepšili podmienky pre krúžkovú činnosť. Boli vybudované nové priestory pre počítačový krúžok, kuchynka. Z projektu Otvorená škola bolo zriadené Štúdio pohybu. Bol vytvorený spoločenský priestor, kde deti môžu hrať biliard, stolný tenis, stolný futbal a pod.

V priestoroch, ktoré využíva ŠMŠ boli obnovené podlahové krytiny a vo vstupných priestoroch nový obklad, čím sa značne zlepšilo prostredie, v ktorom deti trávia svoj čas.

Súčasťou internátu je školská kuchyňa a jedáleň, ktorá poskytuje žiakom a zamestnancom školy svoje služby.

K internátu patrí veľká ovocná záhrada s plochou 18 748 m2 , futbalové ihrisko, pieskovisko s preliezačkami, hojdačky, parková časť a zastavaná plocha 3 478 m2 .

Zariadenie internátu postupne modernizujeme. V tomto školskom roku sme odstraňovali dôsledky zimnej havárie v kotolni – výmena kotlov, oprava strechy a oplotenia. Počas prázdnin boli zrekonštruované nevyhovujúce sociálne zariadenia v priestore ošetrovne a izolačky.

 

Škola vlastní motorové vozidlo Fiat Scudo, ktoré je garážované vo vlastnej garáži.

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Správa o hospodárení za kalendárny rok 2005

 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov činila 21 953 tis. Sk.

z toho

610  - mzdy

12 950 000 ,- Sk

620 - poistné

4 418 000 ,- Sk

630 – tovary a služby

4 383 000 ,- Sk

640 – bežné transfery

202 000 ,- Sk

 

Rozpis záväzných ukazovateľov:

Rozpočet príjmov:

460 000 ,- Sk

z toho:

ošetrovné

33 000,- Sk

stravné

343 000 ,- Sk

výživné

14 000,- Sk

dobropisy

65 000,- Sk

nájomné

5 000,- Sk

Po naplnení rozpočtu príjmov sme žiadali o povolené prekročenie limitu výdavkov o 430 796,- Sk na nasledovné položky:

 

Zdroj 72

632 001         

 33 000,-Sk

632 002

11 856,- Sk

633 011

385 940 ,- Sk

 

Rodičom, ktorí si neplnia povinnosť úhrady ošetrovného a stravného za žiaka posielame upomienky. Ak na upomienky nereagujú, žiadame ÚPSVaR o zasielanie prídavku na dieťa.

 

Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy činili 59 tis. Sk.

z toho:

·        odmeny vyplatené pedagogickým pracovníkom na krúžkovú činnosť činili 21 tis. Sk (610)

·        poistné a príspevky do poisťovní činili 8 tis. Sk (620)

·        nákup materiálu na krúžkovú činnosť činil 30 tis. Sk (630)

o        krúžok šikovných rúk (kanava, vyšívacia bavlnka, ihly, nite, ihlice, háčiky)

o        krúžok výtvarný (výkresy, pastelky, vodové farby, štetce, tempery, rysy, tužky)

o        počítačový krúžok (farba do tlačiarne, kancelársky papier, diskety)

 

Bežné výdavky celkom na rok 2005 činili: 21 953 tis. Sk

z toho:

610 - mzdy

12 950 tis. Sk

620 - poistné

4 418 tis. Sk

630 – tovary a služby

4 383 tis. Sk

640 – bežné transfery

202 tis. Sk

 

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

 

Finančné dary

 

6 500,- Sk do Nadácie Vlada Kulíška „Počuť srdcom“ Trenčín na nákup materiálu na krúžky záujmovej umeleckej činnosti

10 000,- Sk od Lions Clubu Kremnica na dovybudovanie štúdia pohybu.

15 000,- Sk – 2% z odvedenej dane

50 000,- Sk projekt Otvorená škola určený na zriadenie Štúdia pohybu

17 660,- Sk Benefičné koncerty v Žiari nad Hronom a v Kremnici.

60 000,- Sk projekt Otvorená škola určený na  nákup bicyklov.

5 000,- Sk Lions Club Kremnica na obklad v ŠMŠ.

 

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie vstupeniek na divadelné predstavenie, úhradu cestovného a štartovného na CŠH SP v Bratislave a úhradu cestovného na súťaž ZUČ a iné súťaže a reprezentáciu školy.

 

Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2005/2006

 

Koncepčný plán rozvoja školy na školský rok 2005/2006

1.        Dokončiť transformáciu časti internátu a zamestnancov na detský domov.

T: september 2005                                                                     Z: riaditeľka školy

2.        Vytvoriť skupinu, ktorá bude iniciatívne pracovať na tvorbe projektov na úrovni medzinárodnej spolupráce.

T: september 2005                                                                     Z: riaditeľka školy

3.        Vytvoriť podmienky pre realizáciu školenia pedagógov v projekte Infovek.

T: október - november 2005                                                       Z: riaditeľka školy

4.        Vytvoriť priaznivé podmienky pre krúžkovú činnosť na internáte najmä pre počítačový krúžok a krúžok relaxačno-rehabilitačných cvičení. Zlepšiť MTZ pre ich činnosť..

T: október - november 2005                                           Z: riaditeľka školy, vedúca internátu

5.        Nadviazať spoluprácu s ÚPSVaR a získať pracovníkov v rámci programu VPP na pomocné práce v škole a v internáte.

T: september 2005                                                                     Z: riaditeľka školy, správca

6.        Prehĺbiť spoluprácu so zahraničnými školami a pripraviť výmenný pobyt žiakov.

T: máj 2006                                                                                 Z: riaditeľka školy

7.        Pripraviť projekt na celoslovenské zimné sústredenie žiakov zo škôl pre SP. V prípade financií ho zrealizovať.

T: február  2006                                                                           Z: riaditeľka školy

8.        Pripraviť sociálno-rehabilitačný pobyt pre rodičov s deťmi.

T: máj 2006                                                                                 Z: riaditeľka školy, vedúca MZ

9.        Sledovať a vyhodnocovať plnenie úloh vyplývajúcich z plánu práce školy.

T: priebežne                                                                                Z: riaditeľka školy

10.    Vypracovať a predložiť na schválenie RŠ záverečnú správu.

T: jún 2006                                                                                  Z: riaditeľka školy

 

Zhodnotenie plánu koncepčného rozvoja školy v školskom roku 2005/2006

Bod 1:

Vykonané

Bod 2:

Skupina pedagógov pripravila 2 projekty:

PaedDr. Bartošík a Mgr. Minková sa zúčastnili v mesiaci august 2006 na kontaktnom seminári v Angers (Francúzsko), financovaného z prostriedkov programu Sokrates.

PaedDr. Bartošík sa zúčastnil na kontaktnom seminári Nové technológie v edukácii v Krakove (Poľsko).

Bod 3:

V mesiacoch november - december 2005 bolo preškolených 18 pedagógov v rámci Vzdelávania  učiteľov v oblasti práce a využitia IKT v práci učiteľa – PIRŠ v školiacom stredisku Združenej strednej školy v Žiari nad Hronom.

Bod 4:

V internáte pracovalo 14 krúžkov, z toho 4 počítačové, 3 relaxačno-rehabilitačné, 2 dramatické, 2 šikovných rúk.

V mesiacoch september  - november 2005 bolo postupne prebudované 7. oddelenie pre potreby krúžkovej činnosti, vytvorili sa priestory pre počítačový krúžok, kuchynka pre krúžok varenia, štúdio pohybu.

Bod 5:

V rámci projektu absolventská prax v spolupráci s ÚPSVaR sme získali 3 absolventov, ktorí boli zaradení do MŠ – asistent učiteľa a školskej jedálne pomocná kuchárka. V programe zamestnávania pracovníkov VPP sme mali obsadených 6 miest.

Bod 6:

V mesiaci máj 2006 sa uskutočnil výmenný pobyt žiakov 7. ročníka pod vedením triednej učiteľky Mgr. Krížovej a výchovnej poradkyne Mgr. Donovalovej v Krakove.

Bod 7:

V mesiaci február 2006 sme zrealizovali Zimný športový tábor pre sluchovo postihnutých žiakov zo všetkých škôl na Slovensku, na ktorý sme získali finančné prostriedky prostredníctvom projektu od Deaflympijského výboru v Bratislave.

Bod 8:

Pre nezáujem rodičov sme nezrealizovali plánovaný sociálno-rehabilitačný pobyt. Ako náhradu sa podarilo zaistiť sociálno-rehabilitačný pobyt pre žiakov školy v Klenovci, hradený z prostriedkov projektu, ktorý vypracovalo Detské kočovné divadlo v Prešove.

Bod 9:

Úlohy plánu práce školy boli splnené.

Bod 10:

Záverečná správa bola vypracovaná.

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti v ktorých sú nedostatky a treba úroveň vzdelávania zlepšiť, vrátane navrhovaných opatrení

 

Silné stránky

·        Škola s najdlhšou tradíciou vo vzdelávaní sluchovo postihnutých na Slovensku. Na systém vzdelávania plynule nadväzuje možnosť pokračovať v štúdiu na stredných odborných školách pre sluchovo postihnutých v meste. Dobrá vzájomná spolupráca.

·        Akceptácia školy obyvateľmi mesta – zapájanie sa do aktivít organizovaných mestom, CVČ a školami v meste.

·        Flexibilnosť ponuky vzdelávania – škola prakticky poskytuje všetky dostupné varianty vzdelávania sluchovo postihnutých, ktoré zodpovedajú miere a stupňu postihnutia, vrátane poskytnutia odbornej pomoci ŠPP klientom. Preferovanie orálnej metódy vo vzdelávaní.

·        Kvalifikovanosť – všetci pedagogickí zamestnanci získali vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika.

·        Škola v čistom a zdravom životnom prostredí – po všetkých stránkach venujeme pozornosť voľnočasovým  športovým aktivitám žiakov. Predchádzame patologickým javom – protidrogová prevencia.

·        Sociálna starostlivosť o žiakov – komplexné služby pre sociálne odkázaných žiakov, vyplácanie štipendií, zabezpečovanie a distribúcia školských potrieb, príspevky na stravu. Služby pre všetkých žiakov- vyplácanie cestovného.

·        Zapájanie sa do projektov – získavanie finančných prostriedkov nad rámec rozpočtu.

·        Dlhodobá spolupráca so sponzormi – Lions club Kremnica, Nadácia Počuť srdcom.

·        Reprezentácia školy na verejnosti: Spolupráca s STV – Klub nepočujúcich – aktívne vstupy do vysielania. Organizácia predvianočných koncertov  v Kremnici a Žiari nad Hronom.

·        Spolupráca s Kresťanským centrom nepočujúcich v Banskej Bystrici – spoluorganizovanie omší v posunkovom jazyku.

·        Poskytovanie odbornej starostlivosti fyzioterapeutky – starostlivosť zameraná najmä na predškolský vek a viacnásobne postihnuté deti.

·        Kladné hodnotenie školy Krajským školským úradom – dodržiavanie stanovených termínov.

·        Škola zabezpečuje komplexný servis pre zabezpečenie  a údržbu kompenzačných pomôcok.

·        Vybavenosť školy počítačovou technikou a jej využitie je na veľmi dobrej úrovni. Včlenenie práce na PC do vyučovacieho procesu.

·        Bohatá ponuka mimoškolských aktivít, krúžková činnosť.

·        Spolupráca s Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave – spolupodieľanie sa na tvorbe učebných osnov.

 

 

Slabé stránky

·        Nízka sociálna úroveň rodičov -  z toho vyplýva sťažená spolupráca školy s rodinou po všetkých stránkach.

·        Zlá rečová vybavenosť cudzími jazykmi pedagogických zamestnancov – sťažené vstupovanie do europrojektov.

·        Nevyučovanie cudzieho jazyka na škole.

 

Šance

·        Spolupráca s DD Maurícius v Kremnici – iniciovať upevnenie pôvodného zámeru prijímať do DD deti so sluchovým postihnutím v rámci celého Slovenska.

·        Zvýšiť informovanosť rodičov sluchovo postihnutých detí o možnosti zaškolenia ich dieťaťa v našom type školy.

·        Žiadúce je zriadiť Praktickú školu pre sluchovo postihnutých žiakov, aby týmto žiakom bolo umožnené komplexné vzdelanie na pôde jednej školy.

·        Zapojiť sa do dlhodobých projektov EÚ.

·        Zavedenie vyučovania cudzieho jazyka pre druhý stupeň ZŠ.

·        Vytvoriť priaznivé podmienky pre získavanie znalostí cudzích jazykov u zamestnancov.

 

Riziká

·        Pokles počtu žiakov – v dôsledku integrácie, zlej sociálnej situácie rodičov hrozí riziko napredovania, ako aj zníženého prísunu financií a zabezpečenia prevádzky.

·        Nadmerné priestory najmä v internáte – vzhľadom na menší počet ubytovaných žiakov je stále obtiažnejšie zaistiť kvalitnú prevádzku.

 

 

                                                                                              Mgr. Jana Jánošková

                                                                                                      riaditeľka škôl pre SP a ŠPP