Občianske združenie detí a mládeže so sluchovým postihnutím Kremko so sídlom ul. ČSA 183/1, 967 32 Kremnica, IČO: 42010357, ktoré vzniklo pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Viliama Gaňu v Kremnici ďakuje všetkým, ktorí poukázali sumu vo výške 2% zo zaplatenej dane za rok  2008. Celková vyzbieraná suma bola 2795,96 € a bude použitá na:

 

na zabezpečenie vhodných materiálno-technických podmienok pri výchove a vzdelávaní sluchovo postihnutých detí a mládeže,
na podporu výchovno-vzdelávacích aktivít rozvíjajúcich potenciál sluchovo postihnutých detí a mládeže,
na podporu aktívneho využívania voľného času sluchovo postihnutých detí a mládeže,
na organizovanie a riadenie rekreačných, miestnych, regionálnych, republikových a medzinárodných podujatí v oblasti športu, kultúry a vzdelávania,
zabezpečuje vzdelávanie sluchovo postihnutých  v oblasti spoločenskej, záujmovej, sociálnej a právnej.

·    

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Žiadosť o vykonanie výpočtu dane