Informácie pre žiakov v hmotnej núdzi a sociálne znevýhodneného prostredia

Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť výnos MPSVR z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1, ktorým sa mení výnos MPSVR z 5. decembra č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVA  SR.
Podľa výnosu možno poskytovať aj dotácie na stravu a školské potreby pre deti, ktoré navštevujú predškolské zariadenia alebo školu a žijú v rodinách kde sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky, alebo ktorých príjem je najviac vo výške životného minima.

Rodič, ktorý nepoberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky môže požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska o posúdenie príjmu, či  spĺňa kritérium na  účely dotácií. Rodičovi poskytne informácie zriaďovateľ školy, úrad alebo škola. Dotácie možno poskytovať na základe písomnej žiadosti.

Rodič si môže dať posúdiť príjem aj podľa životného minima. Ak spĺňa rodina toto kritérium môže požiadať o nižšie uvedené dotácie.

Dotáciu na stravu (obed a iné jedlo) možno poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie alebo školu ktorému rodič prispieva na stravu sumou od 0,03 do 0,17  € na každé odobraté jedlo.  

Za školské potreby sa na účely dotácie považujú zošity, písacie potreby, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovaním.

Cestovné: Žiak, ktorý si plní povinnú školskú dochádzku a dochádza do školy mimo trvalého bydliska má nárok na preplácanie cestovného. Žiak špeciálnej základnej školy s internátnou starostlivosťou a spĺňa uvedené podmienky, má nárok na preplatenie cestovného z miesta bydliska do školy  a späť dvakrát do mesiaca. Cestovné náklady musí žiak doložiť cestovným lístkom. Ak zákonný zástupca žiaka zabezpečil jeho dopravu do školy inak, pri výpočte výšky úhrady predloží potvrdenie od dopravnej spoločnosti.