„Na ruke, ktorá darovala ružu,

vždy ostáva kúsok vône.“

 

Na známosť sa všetkým dáva,

mimoriadne dobrá správa.

V našej triede dobre nám je,

bo koberec nový máme.

Na ňom sa my radi hráme

a všeličo vymýšľame.

A tak my dnes ďakujeme

za korunky darované.

Naša veľká vďaka patrí

firme BSV consulting.

  

Žiaci a učitelia triedy ŠZŠ–C

ďakujú firme BSV consulting

za finančný dar 3000,– Sk

poskytnutý na zakúpenie koberca.