Medzinárodný seminár OLDinc

 

V rámci programu projektu Leonardo mobility naša škola v dňoch 2. až 5. novembra 2009 organizovala medzinárodný seminár, ktorého ústrednou témou bolo hľadanie metód a nástrojov rozvoja orálnej reči. Okrem slovenského tímu odborníkov sa semináru zúčastnili aj odborníci a špecialisti francúzskeho centra pre sluchovo postihnutých Charlotte Blouen v Angersrumunskej školy, ktorá sa špecializuje na  vzdelávanie detí so sluchovým postihnutím  v Cluj-Napoca. Seminár bol súčasťou niekoľkoročného európskeho projektu, ktorého cieľom je výmena odborných poznatkov a skúseností medzi odborníkmi Slovenska, Francúzska a Rumunska. Projektový tím zahŕňa rôznych špecialistov ako sú učitelia, logopédi, surdopédi, špeciálni pedagógovia, psychológ a „cuederi“ (U nás zatiaľ málo známa špecializácia. „Cueder“ je odborník, ktorý sa venuje kódovaniu hovorenej reči pomocou systému tzv. cued speech alebo LPC). 

 Súčasťou odborných prednášok a diskusií o rozličných metódach a nástrojoch, ktoré jednotlivé krajiny využívajú vo výchovno-vzdelávacom procese nepočujúcich bola aj ucelená prezentácia systému vzdelávania, poradenstva a starostlivosti o nepočujúcich na Slovensku. Účastníci mali možnosť vidieť prácu s deťmi od predškolského veku cez základnú školu až po ukončenie stredoškolského vzdelávania, vrátane práce so žiakmi s viacnásobným postihnutím.    

Výstupom z každého stretnutia je množstvo nových informácií a pohľadov na problematiku vzdelávania sluchovo postihnutých detí a mládeže. Pre našu školu sme si ako najcennejšie  odniesli užitočné informácie o hodnotiacich a diagnostických nástrojoch využívaných vo Francúzsku. Na základe ich spôsobu práce a poznatkov plánujeme rovnako zlepšiť nadväznosť predškolskej prípravy a vzdelávania v prvých ročníkoch. Rovnako sme získali jedinečné informácie o vzdelávaní a rozvoji orálnej reči pomocou metódy „cued speech“,  ktoré by sme radi ďalej prezentovali našej odbornej verejnosti. Rumunský tím priniesol zase informácie a bohaté skúsenosti z praxe v práci s deťmi s kochleárnymi implantátmi, ktoré môžu byť pre starostlivosť o sluchovo postihnutých na Slovensku veľkou inšpiráciou.  

Ďalšie a zároveň záverečné stretnutie sa bude niesť v duchu vzdelávania viacnásobne postihnutých, kde práve naša škola prispeje bohatými skúsenosťami a praxou.