Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

Variant A

Poskytuje základné vzdelanie sluchovo a mentálne postihnutým žiakom, pripravuje ich pre ďalšie vzdelávanie na strednom odbornom učilišti pre sluchovo postihnutých.

Pripravuje ich na praktický život tak, aby sa mohli primerane integrovať do spoločnosti.

Variant B

Poskytuje žiakom, ktorí nemôžu zvládnuť obsah vzdelávania vo variante A základy vzdelania, ktoré by mohli byť spoločensky upotrebiteľné.

Pripravuje ich pre ďalšie vzdelávanie v praktickej škole.

Variant C

Špeciálna základná škola internátna pre sluchovo postihnutých vo variante C poskytuje základné vzdelanie žiakom s viacnásobným postihnutím a autizmom pomocou individuálnych vzdelávacích programov. Vzdelávanie žiakov zabezpečuje učiteľka s asistentkou. Vzdelávame aj žiakov, ktorí sú oslobodení od povinnosti dochádzať do školy. Učebné osnovy sa plnia formou individuálnych vzdelávacích programov, ktoré sú vypracované na základe diagnózy dieťaťa, ako i jeho individuálnych potrieb.

Prezentácia činnosti vo variante C (.pps)

Zadelenie tried v školskom roku 2009/2010

ŠZŠI pre SP var. A

Pr.ŠZŠI

Mgr. Zubková

1.

Goralová Helena

2.

Didiáš Dominik

       

2.ŠZŠI

Mgr. Zubková

1.

Kaločajová Eva

2.

Gašparová Lucia

3.

Šarkőzi Marek

       

3. ŠZŠI

Mgr. Koštová

1.

Kováč Igor

       

4. ŠZŠI

Mgr. Koštová

1.

Balog Markus

2.

Heldés Stanislav

3.

Šutý Adrián

       

5. ŠZŠI

Ing. Vetráková

1.

Kóša Nikolas

 

2.

Horváthová Monika

 

       

6. ŠZŠI

Ing. Vetráková

1.

Tamáš Mário

2.

Váradi David

       

7. ŠZŠI

Mgr. Huťková

1.

Kálai Róbert

2.

Oláhová Michaela

       

8. ŠZŠI

Mgr. Huťková

1.

Mindek Adam

       

9. ŠZŠI

Mgr. Huťková

1.

Lakatoš Michal

2.

Kováčová Jana

3.

Baláž František

4.

Toráč Vincent

       

ŠZŠI pre SP var. B

1.     sk.

Mgr. Kudzbelová

1.

Gürtler Martin

 

2.

Heldesová Dominika

 

3.

Korová Mária

 

4.

Lacko Igor

 
       

2.     sk.

Mgr. Páričková

1.

Gašparová Anna

 

2.

Karalo Sebastián

 

3.

Giertl Matúš

 

4.

Kováčová Manuela

 

5.

Hakel'ová Nikola

 

6.

Janová Zuzana

 

7.

Didi Ľubomír

 

8.

Cicu Leo

 
       

ŠZŠI pre SP var. C

ŠZŠ-C

Mgr. Durbáková

1.

Buček Dávid

2.

Joška Rudolf

3.

Matyáš Filip

4.

Píri Adam

5.

Poliaková Radoslava

6.

Valušková Ida