Školská jedáleň ako súčasť ZŠI pre SP V. Gaňu

Adresa jedálne: Sama Chalupku 286/21, Kremnica
Tel.fax: 045/ 6742 090, 6743 754
E–mail: zgvlaonz@mail.t-com.sk

Školská jedáleň poskytuje celodenné stravovanie žiakom i zamestnancom ZŠI pre SP Viliama Gaňu. Zároveň poskytuje stravovanie aj žiakom ŠZŠI v Kremnici a ubytovaným žiakom Súkromného osemročného gymnázia, ako aj chovancom DeD Maurícius. V našej jedálni sa stravujú aj zamestnanci ŠZŠI,  Súkromného osemročného gymnázia a Detského domova Maurícius.
Stravujeme aj stravníkov z firmy TEMPO a Štátneho okresného archívu.

V roku 2008 kuchyňa zmodernizovaná, upravená podľa HACCP a doplnená novým inventárom.

Kapacita kuchyne je 200 stoličiek.  

Stravná jednotka

Deti z MŠ je 1,82€ celodenná, len obedy s desiatou 0,863€. 

Deti 6 - 11 ročné celodenné stravovanie 2,25€, len obedy 0,90€. 

Druhý stupeň celodenné stravovanie 2,39€, len obedy 0,96 €.

Cudzí stravníci majú stravnú jednotku 1,66 € (obed).