Praktická škola

Poskytuje vzdelávanie a prípravu na jednoduché pracovné činnosti žiakom s mentálnym postihnutím, ktorí skončili špeciálnu základnú školu a neboli prijatí do OU. PŠ poskytuje žiakom možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli samostatne žiť v domácom prostredí, alebo chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku. Naša PŠ ponúka možnosť vzdelávania aj pre počujúcich žiakov, ktorí ukončili ŠZŠ a žiakom ZŠ, ktorí neukončili základné vzdelanie 9. ročníkom. 

V školskom roku 2007/2008 bola škola zaradená do siete škôl. Učebné osnovy sú v experimentálnom overovaní v trvaní 2 školských rokov, sú prevažne zamerané na pestovateľské práce. V škole bol vybudovaný skleník umiestnený v školskej záhrade, kde žiaci svoje teoretické vedomosti môžu prakticky využiť najmä pri pestovaní a starostlivosti o sukulenty, ktorými je skleník vybavený.

Na záver školského roka 2008/2009 bude experimentálne overovanie prehodnotené na Štátnom pedagogickom ústave na základe priebežných štvrťročných hodnotení, ktoré vypracováva triedny učiteľ. 

Postup na prijatie žiaka do školy je totožný s postupom prijímania žiakov na stredné školy. 
Číslo školy (podľa číselníka stredných škôl) je:
565 317

 

 Zadelenie tried v školskom roku 2009/2010

1.PrŠ

Mgr. Šebeňová

44

1.

Bari Peter p

 

2.

Novodomcová Zlatica

 

       

2.PrŠ

Mgr. Šebeňová

44

1.

Bene Martin

 

2.

Berkyová Jaroslava

 

       

3.PrŠ

Mgr. Šebeňová

44

1.

Varínska Simona

 

2.

Vetráková Katarína