2 % z dane fyzických osôb

Milí priatelia sluchovo postihnutých detí,

aj tento rok máte možnosť venovať 2% z Vašich daní. Budeme veľmi radi, keď sa rozhodnete venovať ich práve sluchovo postihnutým deťom, ktorí navštevujú našu Základnú školu internátnu pre sluchovo postihnutých.

Môžete tak urobiť prostredníctvom Občianskeho združenia Permoník, ktoré pracuje pri našej Základnej škole pre sluchovo postihnutých.

Finančné prostriedky, ktoré sme takto získali v predchádzajúcich  rokoch sme využili rôznym spôsobom, ale najmä na:

- zveľadenie obytných priestorov na našom internáte, aby sa v ňom deti cítili čo najpríjemnejšie,

- financovali sme krúžkovú činnosť našich žiakov, najmä ich úspešnú dramatickú tvorbu, výtvarnú tvorbu, 

Ak máte záujem venovať 2% z Vašich daní práve nám, stiahnite si prosíme nasledujúce materiály.

Za vašu pozornosť Vám vopred ďakujeme.

Žiaci a pedagógovia ZŠI pre SP Viliama Gaňu Kremnica

 

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, rok 2006

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE